Privacy policy

Fros hecht veel belang aan jouw privacy

Privacy policy

1. Algemeen

 

Fros Multisport Vlaanderen hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fros Multisport Vlaanderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Fros Multisport Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Fros Multisport Vlaanderen vzw

Boomgaardstraat 22 bus 35

2600 Berchem (Antwerpen)

info@fros.be

03/286 07 60


Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming (of Data Protection Officer) van Blue Horizon via privacy@fros.be.


Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.


2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Je persoonsgegevens worden door Fros Multisport Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


 • Ledenadministratie (uitvoering overeenkomst);
 • Het verstrekken van dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst);
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • Het organiseren en aanbieden van sportieve activiteiten (events, tornooien, wedstrijden,…) en opleidingen (contractuele grond);
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Fros Multisport Vlaanderen vzw (contractuele grond);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);

3. Welke gegevens verwerken we?

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de hierboven vermelde doelstellingen:


 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer (enkel Fros Leuvens Zaalvoetbalverbond)
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Persoonlijke gegevens: graad/niveau in de sport, graad/niveau trainer in de sport
 • Medisch attest
 • Uittreksels uit het stafregister

We verzamelen persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.


We verzamelen ook automatisch gegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij  uw gebruik, toegang of interactie met onze websites of app.  Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over de verschillende soorten cookies en wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring op https://fros.be/cookie-policy/ .

 

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

4. Verstrekking van gegevens aan derden – verwerkers

 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:


 • de ontwikkeling, het onderhoud en de bijstand voor informatica-toepassingen en software
 • het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.


Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.


5. Verstrekking van gegevens aan derden – ontvangers

 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:


 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van Fros Multisport Vlaanderen (clubs aangesloten bij Fros, structuren die groepen van aangesloten Fros-clubs verzamelen/overkoepelen)
 • Subsidiërende overheden
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.


Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.


Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Je persoonsgegevens kunnen enkel doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte indien je via Fros Multisport Vlaanderen deelneemt aan activiteiten georganiseerd door het CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et amateur) of de WFCS/EFCS (World/European Federation of Company Sport). In dat geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving of wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor deze doorgifte van gegevens. 


6. Minderjarigen

 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt : identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).


7. Bewaartermijn

 

Fros Multisport Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.


Fros Multisport Vlaanderen verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 10 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).


8. Beveiliging van de gegevens

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


 • Alle personen die namens Fros Multisport Vlaanderen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • We hebben een onafhankelijke DPO (Data Protection Officer) aangesteld die de bescherming van de persoonsgegevens controleert en bijstuurt.

9. Je rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.


Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.


Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.


Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.


Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).


Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.


Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.


10. Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met onze DPO op te nemen.


privacy@fros.be


Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):


Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be


11. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

 

Fros Multisport Vlaanderen kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 03.03.2021.

Heb je nog vragen over jouw privacy?

Bedankt om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.

Je ontvangt als eerste al onze nieuwe blogposts, webinars, events en nog zo veel meer plezante info over sport!

 

Het Fros team

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer!

Benieuwd wat Fros allemaal kan betekenen voor jouw bedrijf, sportclub of sport? Vul onderstaand formulier in en ontvang meer info over onze sporten, activiteiten, verzekeringen, ondersteuning en nog zo veel meer.

 

Eén van onze collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles